Thứ Năm, 28 Tháng Chín 2023

Lại thêm một điểm nóng DeFi mới Dự án Oracle Machine khai thác Themis mới được ra mắt

- Advertisement -

Vi s phát trin ca công ngh blockchain, ngưi ta không còn hài lòng vi vic ch ly d liu trên chui na. Làm thế nào đ bc cu kết ni gia thế gii thc và thế gii blockchain luôn là đnh hưng chinh phc công ngh, và Oracle Machine đóng vai trò này.

Đặc bit là vi s ph biến ca khái nim DeFi, vic ng dng quy mô ln ca Máy d đoán (Oracle Machine) trong các nền tng giao dch phái sinh tài chính, trò chơi c bc và th trưng d đoán đã khiến nó tr thành mt hưng đi mi trong ngành.

Hin ti, d án oracle do Themis đi din đang hot đng tt, tiếp tc dn đu xu hưng phát trin ca oracle và tiếp tc cng c h tr k thut cơ bn cho cuc cách mng DeFi. Thiết kế khai thác trc tuyến ca nó cũng đang đưc làm mi (xem https: / đ biết chi tiết trên trang khai thác) /themisoracle.com/#/credit).

- Advertisement -

Themis phát hành MIS trên nền tng, trong đó 90% sn lưng khai thác sn sinh. Toàn b cơ chế khai thác hot đng thông qua giao thc oracle phân tán, thiết lp ba vai trò: nhà cung cp d liu, ngưi xác minh d liu và nút trng tài. Và cơ chế thưng pht đ đm bo hot đng sinh thái.

Làm thế nào đ Themis khai thác? Nó có phi là mt mã giàu có mi không? Đặc đim là gì? Vi nhng câu hi này, chúng ta hãy cùng nhau phân tích cơ chế phân phi, cơ chế khai thác và giá tr mã thông báo.

1) Cơ chế khai thác công bng hơn và nhng ngưi khai thác va và nh đưc hưng li nhiều hơn

Trưc khi nói về cơ chế khai thác ca MIS, chúng ta có th xem xét vic phân phi các mã thông báo khác. Bn thân blockchain đề cao s công bng ,không cn s cho phép, đ mi ngưi trong mng có th tham gia.

Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào vic khai thác Bitcoin, nó hin đưc đc quyền bi mt s nhà cung cp máy khai thác như Bitmain và nhng ngưi bình thưng hoàn toàn không th tham gia. Nếu mt chui cũ PoW như Bitcoin đã hình thành hiu ng khai thác hàng , vy còn mt chui khi PoS tương đi công bng thì sao? Hãy ly Cosmos làm ví d.

K t khi Binance tham gia vào các đim nút xác thc, đã ngay lp tc đưc xếp hng đu vi sc mnh tài chính và cơ s ngưi dùng mnh m ca sàn giao dch hàng đu, đng thi không cho các đim nút va và nh có cơ hi nh nht.

Nhìn li cơ chế khai thác ca MIS, chúng ta có th thy rng nó rt thân thin vi ngưi dùng thông thưng. Gi s rng có 12 giao dch khai thác trong mt khi, xếp hng theo MIS cam kết cho mi giao dch:

huobi defi

Xếp hng cam kết da trên thut toán trng s xếp hng nhy vt thay vì trung bình có trng s ca s tiền cam kết ca ngưi dùng. Điều này nhm tránh s kim soát MIS bi mt s ngưi, tránh đc quyền và phân tán cá mp ln. C gng hết sc đ đt đưc tình hung đôi bên cùng có li trong cng đng Themis.

huobi defi 2

So vi các d án khai thác khác, Themis đã gii thiu mt phương pháp xếp hng đt cưc đc đáo trong thiết kế khai thác. Ngưi dùng khu vc xếp hng tt nht s nhn đưc nhiều li ích nht, điều này cung cp mt cơ chế tt đ thu hút nhiều ngưi dùng tham gia khai thác hơn.

Đồng thi, nó cũng có li cho vic phân quyền nhiều hơn cho các nhà cung cp d liu, đm bo s phân quyền ca h thng oracle, và đm bo tt s phát trin tích cc ca cng đng.

Vy làm thế nào đ nhng ngưi bình thưng tham gia khai thác Themis? Hin ti, nếu bn mun khai thác, bn có th chn đm nhn vai trò ca mt trong nhng nhà cung cp d liu, ngưi xác minh d liu và nút trng tài và tr thành mt phn ca h sinh thái.

Nhà cung cp d liu chu trách nhim chính trong vic cung cp các loi d liu khác nhau và ngưi xác minh d liu xác minh và thách thc các d liu khác nhau do nhà cung cp d liu cung cp và cung cp d liu mi. Nút trng tài phân x truy vn do ngưi xác minh d liu đưa ra và to thành kết qu cui cùng.

C nhà cung cp d liu và ngưi xác minh ca Themis đều cn cam kết MIS đ đt đưc các tiêu chun và ngưi gi d liu bên ngoài cũng cn thanh toán tài sn MIS khi truy cp d liu ca Themis oracle. Đối vi d liu chính xác, nhà cung cp d liu và ngưi xác nhn s nhn đưc phn thưng khai thác và càng đt cưc nhiều, h s nhn đưc càng nhiều phn thưng.

Trong thiết kế khai thác ca Themis, các th đào có th ly MIS bng cách cung cp các s ngu nhiên có th xác minh hoc trích dn các tài sn trên chui. Mi ln th đào gi mt hp đng khai thác, h thng không tính bt kỳ khon phí x lý nào (ngoi tr chính Ethereum).

Các th m cn cam kết mt lưng MIS nht đnh mi khi hp đng đưc gi, ít nht là 100 mnh. Ngoài ra, nếu không có giao dch khai thác trong mt khong thi gian, khi mi xut hin đu tiên có giao dch khai thác s nhn đưc tt c các phn thưng MIS chưa đưc khai thác trưc đó. Bng cách này, các th m có th đưc khuyến khích tiếp tc khai thác và duy trì s n đnh sinh thái ca Themis.

Sng khai thác MIS cho mi giao dch khai thác ca các th đào đưc tính như sau:

Trưc tiên, hãy tính s phn thưng khai thác MIS N có trong khi ca giao dch khai thác đưc đóng gói. Nếu chênh lch đ cao gia khi và khi trưc đó cha giao dch khai thác là y thì N = y * 20.

Sng khai thác MIS ca giao dch khai thác này là M, khi đó M = Xi / (x1 + x2 + x3 + … + xn) × N. Trong s đó, X là th hng ca s tiền cam kết MIS trong khi và nhng ngưi cam kết cùng s tiền MIS có cùng th hng.

2) Có rt ít tiền khai thác chính thc và 90% đưc trao cho cng đng

Bn có th thy s phân b ca MIS thông qua thông báo chính thc:

Tng cng 1 tMIS , 10% dành cho vic qung bá d án ban đu và 90% còn li đều đưc sn xut bng cách khai thác, trong đó 75% thưng trc tiếp cho các nhà cung cp d liu và trình xác thc, 10% thưng cho nhà phát trin và 5% thưng cho các nút trng tài và Khuyến khích sinh thái. Sn lưng khai thác gim dn theo khi Ethereum.

Không ging như các d án do VC đu tư ph biến hin nay, các t chc nm gi hơn mt na trong s đó đưc m khóa hàng tháng, đây là mt bài kim tra tâm lý rt ln đi vi nhng ngưi dùng cm c thông thưng.

Nhiều d án cũng xut hin “ra mt ri về 0″ vì các nhà đu tư t chc không tuân th lut chơi. Đó là, xu hưng “tr về 0″. Tuy nhiên, ch d án d kiến khai thác ít, MIS s gim áp lc bán và nó phù hp hơn vi tinh thn ca blockchain.

Nhà phát trin, nút trng tài và kế hoch phát hành khuyến khích sinh thái như sau:

huobi defi 3

Kế hoch phát hành khuyến khích cho các nhà cung cp và ngưi xác minh d liu như sau:

huobi defi 4

Trong thiết kế nền tng, c sau mi khi 400w, MIS ca phn thưng khi đơn v gim 10%. Phn thưng khi đơn v hin ti 20MIS.

Chúng tôi thy rng cài đt phân b MIS ca nó tuân theo các nguyên tc sau.

Trưc hết, MIS là mã thông báo nền tng ca Themis, và s rt hp lý nếu dành 10% cho vic qung bá d án sm.

Th hai, 90% MIS đưc sn xut thông qua khai thác bền vng. T l này tiếp tc thúc đy đng lc ca ngưi dùng hp đng và ngưi khai thác đ tiến hành khai thác hp đng và nó thc s thc hin tinh thn cng đng cùng có li và nền kinh tế mã thông báo.

Cui cùng, trong 90% MIS, t l phn thưng khai thác đưc chia nh đ đm bo rng nhiều nhà đu tư tham gia khai thác hơn vi cơ chế khuyến khích tt hơn.

3) Cơ chế khai thác hp lý làm ni bt giá tr d án

Themis, vi tư cách là mt chui công khai cung cp mt cơ chế đ gii quyết chui Oracle Machine,có th nói rng nó có mt sc hp dn đc đáo đi vi giá tr ca MIS.

Chúng ta có th din gii t các chiều sau.

Th nht là t góc đ sng mã thông báo, tng s phát hành MIS ca Themis là 1 t và tng sng khai thác là 900 triu. 90% s mã thông báo đưc to ra bng cách khai thác và sn lưng khai thác tăng dn theo khi Ethereum. Gim phát hành, tiềm năng giá tr gia tăng trong tương lai là rt ln. Bn tham gia khai thác càng sm thì càng tiết kim chi phí.

Th hai là t quan đim ca thiết kế sinh thái, Themis cam kết vi ý đnh ban đu là xây dng mt nhà tiên tri về giá. Nhà cung cp d liu tr phí trên chui và cam kết mt lưng MIS nht đnh, đng thi xác đnh thu nhp có đưc theo quy mô ca cam kết; ngưi xác minh vưt qua th thách Li nhun; bt kỳ nhà phát trin hoc ngưi dùng hp đng thông minh nào đều tr phí tương ng khi gi Themis và phn li nhun này s đưc phân phi cho nhà cung cp d liu theo t l.

Thông qua thiết kế này, mt vòng khép kín hp lý đưc hoàn thin đ đm bo s vn hành lành mnh ca toàn b h sinh thái và đt đưc mc tiêu cùng có li và đôi bên cùng có li. Tt c các bên trong h sinh thái cùng làm vic đ làm cho chiếc bánh ln hơn.

T nhng khía cnh này, chúng ta có th thy rng đnh giá trong tương lai ca MIS có tiềm năng phát trin và không gian kinh doanh chênh lch giá rt ln, và nó có tiềm năng li nhun rt ln.

Ngày nay, các chui công khai như Themis không ch là mt nền tng công ngh mà còn báo trưc mt phương thc hot đng kinh tế trong tương lai, mang kết ni gia blockchain và thế gii bên ngoài.

Cũng ging như Themis, thông qua khai thác đ thiết lp mt mng lưi công bng, công bng và m, xây dng h sinh thái mã thông báo mnh m, kết ni d liu chui bên ngoài và h thng, nhn ra s tương tác d liu gia thế gii blockchain và thế gii thc và hơn na to ra mã thông báo Mô hình kinh tế mi.

Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Meme Kombat có thể là Pepe Coin tiếp theo? Bán trước đã thu về $100k chỉ trong 1 tuần

*Đây là bài viết được trả phí Meme coin là một xu hướng nóng hổi trên thị trường tiền điện tử trong tuần này, với...

Bitcoin Minetrix: Nền tảng đột phá cho phép khai thác bằng cách stake, bán trước thành công ngoài mong đợi

*Đây là bài viết được trả phí Khai thác bitcoin đã trở thành một trong những câu lạc bộ độc quyền nhất trong lĩnh vực...

Wall Street Memes niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu thế giới OKX

*Đây là bài viết được trả phí OKX, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về khả năng thanh toán và lượng...

Bài viết liên quan

- Advertisement -