Chủ Nhật, 25 Tháng Hai 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Chú ý: 41 đồng Altcoins này sẽ được mở khoá số lượng lớn token trong tuần mới

Sau một tuần cực kỳ sôi động trên thị trường Crypto với sự chấp thuận của Bitcoin Spot ETF. Trong tuần tiếp theo, nhiều altcoin sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện để mở khoá Token.

Đây là lịch mở khóa token hàng tuần mà chúng tôi đã chuẩn bị đặc biệt cho bạn:

Lưu ý: Tất cả thời gian được hiển thị theo giờ Việt Nam UTC+7

My Neighbor Alice (ALICE)

Giá trị thị trường: 105,39 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,08 triệu USD (1,02% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Nakamoto Games (NAKA)

Giá trị thị trường: 96,76 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 2,47 triệu USD (2,56% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Aurora (AURY)

Giá trị thị trường: 56,32 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,13 triệu USD (2,01% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Zebec (ZBC)

Giá trị thị trường: 53,47 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,24 triệu USD (6,19% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Stader (SD)

Giá trị thị trường: 45,37 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,67 triệu USD (3,68% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Strips Finance (STRP)

Giá trị thị trường: 40,61 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,01 triệu USD (2,48% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

SENATE

Giá trị thị trường: 16,48 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,14 triệu USD (6,92% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Humanode (HMND)

Giá trị thị trường: 5,31 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,07 triệu USD (20,18% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

BitDAO (BIT)

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 160,72 triệu USD

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 11:00

Nym (NYM)

Giá trị thị trường: 143,08 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,09 triệu USD (2,16% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

Highstreet (HIGH)

Giá trị thị trường: 79,33 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,27 triệu USD (1,61% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

CLV (CLV)

Giá trị thị trường: 40,72 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,11 triệu USD (2,72% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

UX Chain (UX)

Giá trị thị trường: 22,78 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,06 triệu USD (4,65% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

Sidus

Giá trị thị trường: 53,87 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,80 triệu USD (7,10% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 13:00

Sei (SEI)

Giá trị thị trường: 1,31 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,68 triệu USD (0,13% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 22:00

CyberConnect (CYBER)

Giá trị thị trường: 87,64 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 8,92 triệu USD (10,29% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 22:00

LimeWire (LMWR)

Giá trị thị trường: 42,61 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 8,93 triệu USD (20,98% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

IguVerse IGU (IGU)

Giá trị thị trường: 5,39 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,10 triệu USD (20,17% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

Uniswap (UNI)

Giá trị thị trường: 3,93 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 54,68 triệu USD (1,39% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

The Graph (GRT)

Giá trị thị trường: 1,59 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 12,21 triệu USD (0,77% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

SuperRare (RARE)

Giá trị thị trường: 70,02 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,95 triệu USD (2,79% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Oxy (OXY)

Giá trị thị trường: 3,24 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,37 triệu USD (72,48% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Carbon Browser (CSIX)

Giá trị thị trường: 22,06 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,40 triệu USD (6,37% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 21:00

Lido DAO (LDO)

Giá trị thị trường: 2,94 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 26,09 triệu USD (0,89% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Axie Infinity (AXS)

Giá trị thị trường: 1,07 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 27,68 triệu USD (2,59% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Echelon Prime (PRIME)

Giá trị thị trường: 213,06 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 6,11 triệu USD (2,86% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Gari Network (GARI)

Giá trị thị trường: 9,59 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 3,49 triệu USD (36,58% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Sabai Ecoverse (SABAI)

Giá trị thị trường: $448.063,60

Số lượng Token được mở khóa: 1,02 triệu USD (225,14% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Aurora (AURORA)

Giá trị thị trường: 114,71 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,95 triệu USD (1,73% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

PlayZap (PZP)

Giá trị thị trường: 11,76 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,90 triệu USD (15,96% vốn hóa thị trường)

Ngày: 19 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Braintrust (BTRST)

Giá trị thị trường: 179,26 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,69 triệu USD (1,50% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XANA (XETA)

Giá trị thị trường: 28,03 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,79 triệu USD (10,05% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

DexCheck (DCK)

Giá trị thị trường: 7,16 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,00 triệu USD (27,32% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XDAO (XDAO)

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 5,01 triệu USD

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Medieval Empires (MEE)

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 1,01 triệu USD

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Injective (INJ)

Giá trị thị trường: 3,29 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 142,15 triệu USD (4,34% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Router Protocol (ROUTE)

Giá trị thị trường: 115,34 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,86 triệu USD (1,62% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Guild of Guardians (GOG)

Giá trị thị trường: 93,98 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,25 triệu USD (1,35% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XPLA (XPLA)

Giá trị thị trường: 79,91 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,56 triệu USD (4,44% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Mintlayer (ML)

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 15,41 triệu USD

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Galaxy Arena (ESNC)

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 1,36 triệu USD

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Altcoin được niêm yết trên Binance thông báo mua lại token từ thị trường

2.4/5 - (5 bình chọn)
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Nhà phân tích có hơn 207 nghìn theo dõi cho rằng SOL sẽ đột biến lớn lên 450$

Một chiến lược gia tiền điện tử đã chú ý đến Solana (SOL) dự đoán giá trị của nó sẽ tăng phi thường. Nhà phân...

Người sáng lập Altcoin này đã thực hiện chuyển khoản lớn sang Binance

Người sáng lập một trong những altcoin hoạt động sôi động trong mùa hè vừa qua đã thực hiện một khoản chuyển khoản lớn...

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mức cao nhất BTC đạt được trước khi halving

Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe đã giải thích quan điểm về giá của ông đối với Bitcoin và altcoin trong...

Bài viết liên quan