Thứ Ba, 30 Tháng Năm 2023

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro chấp nhận thanh toán thuế bằng tiền điện tử

Rio de Janeiro đã công bố kế hoạch trở thành thành phố Brazil đầu tiên chấp nhận thanh toán các loại thuế bằng Bitcoin.Có...

Thị trưởng Rio de Janeiro muốn đầu tư 1% ngân sách của Thành phố vào Bitcoin

Eduardo Paes đang tìm cách đầu tư 1% ​​dự trữ của ngân sách Thành phố Rio de Janeiro vào bitcoin.Eduardo Paes - thị trưởng...